adoquery ,stream ,field ,picture graphic ,field tblobfield

ذخیره عکس در دیتابیس

این روش تست شده و صد در صد جواب می دهد


var
 Field: TBlobField;
 Stream: TStream;
begin
 if ADOQuery.Active and (Image.Picture.Graphic <> nil) then
 begin
  ADOQuery.Insert;
  Field := TBlobField(ADOQuery.FieldByName('ImageData')); // ensure it ís a blob
  Stream := ADOQuery.CreateBlobStream(Field, bmWrite);
  try
   Image1.Picture.Graphic.SaveToStream(Stream);
  finally
   Stream.Free;
   ADOQuery.Post;
  end;
 end;
end;  
منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : adoquery ,stream ,field ,picture graphic ,field tblobfield
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ذخیره عکس در دیتابیس